ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרסז

ב"ה, ערב ש"ק י"ב סיון, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום אסרו חג.

ובעמדנו בסיום וחותם תשלומין דעצרת זמן מתן תורתנו,

וכידוע אשר עד י"ב בחדש ועד בכלל תשלומין דחג השבועות הוא,

וי"ל דמעלה בתשלומין אלו על תשלומין דחג המצות וחג הסוכות, שבהם משלימין בימים אשר חג הם. נוסף בחג השבועות - דכחו גדול דגם בימים שמצד עצמם חול גמור הם, עושים בהם ומשלימים עניני טוב וקדש דיום העצרת.

וע"פ הוראת רבנו הזקן בסידורו, שגם בחוץ לארץ וגם עתה אין אומרים תחנון בימי תשלומין אלו, הרי זו הוכחה, שגם משחרב בית המקדש ובחו"ל הענין במציאותו הוא,

ומזה הוראה גם בעבודת האדם את קונו - דהאפשריות והיכולת נתונה בכל ימים אלה למלאות מה שלא נעשה ולהשלים מה שהחסירו מאיזה סיבה שתהי' ביום מתן תורה. והכל מודים בעצרת דבעינן לכם - להמשיך כל זה למטה מעשרה טפחים וגם בעניני הגוף ושמחתו.

ז'תרסז

נדפסה בלקו"ש ח"ד ע' 1312. טופס דומה נשלח לכמה.

הכל מודים: פסחים סח, ב. שו"ע אדה"ז סתצ"ד סי"ח. ועיין תו"א יתרו (סח, א ואילך).