ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרסח

ב"ה, י"ג סיון, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב

פעלים וכו'

מוה"ר חנניא יו"ט ליפא שי'

שלום וברכה!

... לכתבו ששמע בשמי שאמרתי שבכלל יש לטבול בעש"ק ה' טבילות, וכותב כי מצא דעות של ב' ג' ד' י"ג י"ד (ולא כולם מדברים בטבילת עש"ק) אבל לא ה' -

איני יודע היסוד לשמועה זו. כי אף שיש מקור לה' טבילות - ובס' פרי הארץ (פ' לך.

והועתק בס' הבעש"ט פי' יתרו סקכ"ה) הובא כן בשם הרה"ק ר' אברהם כו' בנו של הה"מ הגדול ממעזריטש -

ולהעיר מחמש טבילות דכה"ג ביוהכ"פ (ועיין לקוטי תורה לרבנו הזקן ס"פ פנחס).

ויתרה מזו מחמש טבילות זו למעלה מזו דשייך בכל אחד: לחולין מעשר תרומה קודש מי פרה (חגיגה פ"ב מ"ו. וראה פע"ח ש' הברכות פ"ה).

אבל מי אני להכריע בין כל דעות האמורות.

כן להעיר אשר רבנו הזקן בשלחנו (או"ח סתר"ו סעיף יא-יב) הביא הדעה דטבילה לקריו הוא פעם א', לתשובה - ג"פ.

בשל"ה (הובא במחצית השקל שם) ב' דעות: יד, לט. והאריך בזה בשל"ה שער האותיות אות ק (קד, ב) ובמס' יומא שלו עמוד התשובה.

ז'תרסח

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 315.

מוה"ר חנניא יו"ט ליפא: דייטש מהעלמעץ. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תקיח, ובהנסמן בהערות שם.

לכתבו: הבא לקמן נכתב בשולי טופס מהאגרת הקודמת.