ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרסט

ב"ה, י"ד סיון, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב פנחס

אהרן שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון, בו כותב אודות ההנהגה בהכנסת ספר תורה לבית הכנסת.

וכבר יש נדפס בזה מכתבו של כ"ק מו"ח אדמו"ר ע"ד הסדר בכלל, אלא שבכל ענין יש להביא בחשבון מנהג העיר, כוונתי האם דרים בשכונת ישראל או שכונת עכו"ם וכיו"ב ובהתאם לפרטי העיר לסדר ההכנסה, האם להרבות בהליכה בחוצות או לא וכו'.

לכתבו אודות מכירת אותיות (לעניני ביהכ"נ או לצדקה בכלל), כמדומה שנוהגים כן בכל תפוצות ישראל, בכל זה כאמור כדאי להוודע הנוהג בארצוה"ב ביחוד, כמובן בתוככי החרדים לדבר ה' ושומרי מצותיו.

לכתבו שיום המתאים יהי' בין המצרים או גם תיכף לאחרי ר"ח מנ"א, מובן שהסברא האחרונה דלעשות זה לאחרי ר"ח מנ"א מושללת, וגם בנוגע לבין המצרים יש להתענין בדבר, האם אי אפשר לעשות בזמן מתאים יותר, ומגלגלין זכות ליום זכאי.

להוסיף שמות על העצי חיים של הס"ת - מובן שזהו תלוי באם הס"ת (והעצי חיים בכלל זה) ברשותו הוא, יכול להוסיף שמות. ומה טוב ככתבו במכתבו, לא ביחד ובאותו המקום שנרשמו כבר שמות המנדבים הראשונים.

ובעמדנו בימי סיום וחותם דימי תשלומין דזמן מתן תורתנו יהי רצון שתומשך לתמיד ההתעוררות שבכל יום יהיו בעיניך חדשים, בלא כ"ף הדמיון (עיין רש"י דברים כו, טו).

בברכה לבשו"ט.

ז'תרסט

הרב פנחס אהרן שי': ווברמן, מיאמי.

וכבר יש נדפס: באג"ש שלו ח"ו א'תריב.