ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרעא

ב"ה, ט"ו סיון, תשכ"א

ברוקלין.

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבה מכ"א אייר,

ובעת רצון אזכירה ואת בנה שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר תמורת הצער ועגמ"נ יוסיף ה' ברכות בכל המצטרך להם ובתכ"י הנמצאים לע"ע בכל מקום שהם בגלות יזכו בקרוב לקיום היעודים (ועד [ש]יהי' המצב באופן, ד)ואמרת ביום ההוא אודך ה' כי אנפת בי, ישוב אפך ותנחמני, והרי אין מקרא יוצא מידי פשוטו, שההודאה היא גם על ה"אנפת" אף שלע"ע אין הבנה בזה בשכל, אבל מה לשכל כי ירצה להאבק ולהתקומם נגד האמונה הפשוטה של כאו"א מבני ישראל מאמינים בני מאמינים.

מצו"פ בהנאמר לבנות חב"ד שמכוון כמובן לכל נשי ובנות ישראל ועאכו"כ לאלו שגזע צור מחצבתם זקני חסידי חב"ד.

בברכה לבשו"ט.

ז'תרעא

מהנאמר לבנות חב"ד: לקו"ש ח"ב ע' 550.

ז'תערב

מו"ה נפתלי שי': יוניק, מונטריאל. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תרפט, ובהנסמן בהערות שם.