ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרעב

ב"ה, ט"ז סיון, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה נפתלי שי' שו"ב

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון דפרשת בהעלותך את הנרות (וידוע פס"ד הרמב"ם דהדלקת המנורה [שכמבואר בלקו"ת ריש פרשה זו, מרמזת על נשמות בני ישראל] שייכת לכהנים לוים וישראלים גם כפשוטה ועאכו"כ ברמזי' ובפנימיותה).

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר שהמינוי שהוטל עליו כמאמר רז"ל, מן שמיא קא ממנו לי', ימלא אותו כדבעי בכל הפרטים ובדרכי נועם ושלום.

וי"ל בשייכות המבואר לעיל עם ענין המינוי, כי ע"י הדלקת נרות מאירה את הענינים ואת הסביבה ורואים הדרך הישרה והנכונה וק"ל.

בברכה לבשו"ט.