ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרעג

ב"ה, י"ז סיון, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א בעלמדות ובעל מרץ רב פעלים

מו"ה יוסף שי'

שלום וברכה!

... מובן שתמים דיעה הנני עמו בהחלטתו שלא לעזוב ח"ו מקומו ותפקידו עתה, שכנראה הוא היחידי הפעיל בהפצת היהדות המסורתית באופן שיצליח, ז. א. שזהו בגדר מצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים (עכ"פ בעתיד הקרוב), וכיון שמדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה, בודאי שלא יוגרע ח"ו בעניני יראת שמים אודותם כותב ואדרבה עוד יתוסף בהם, וכיון שמילוי התפקיד דורש בריאות הנכונה הרי זה גם צנור וכלי להוספה בברכת השם יתברך בהמצטרך.

מוסגר פה ממה שנדפס לאחרונה נוסף על מה שנשלח בדואר בפ"ע, ובטח יאשר קבלתם ויוכל לנצל זה לעבודתו האמורה.

ע"פ השמועה כאן אודות העזובה בעניני יהדות בשפאניא ופארטוגאל, אולי היתה אפשרית שיבקר שם מזמן לזמן, והרי קרוב לומר שעל אתר ימצא אחדים שיוכלו להמשיך מה שיתחיל הוא בביקור קצר, ובפרט בידעם שלאחרי זמן מסוים יבקרם עוד הפעם, ובנוגע להוצאות הדרך, הרי בטח לא רבות הן, ובכל אופן אמציאם מחציתן כשיודיע המגיע.

ועוד להוסיף שכמדומה היתה קיימת במדריד קבוצה של סטודנטין שומרי תורה ומצות ותקותי שישנן פעילים גם עתה, ויקל האמור על התעוררות האמורה לעיל שלדעתי נכונה ונחוצה היא ביותר.

ת"ח בעד בשו"ט בכל הנ"ל ובברכת מזל טוב להולדת הבן יחיאל בנימין שי' אודותו כותב, ויהי רצון שהוא וזוגתו תחי' יגדלוהו עם כל יו"ח שי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ז'תרעג

מו"ה יוסף: פציפיצי, ג'יברלטר. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תרנה, ובהנסמן בהערות שם.

במדריד.. סטודנטין: ראה גם לעיל ח"ז אגרת א'תתקעב. ח"ה א'ת (וראה ס' זכרון (גורודצקי) ע' 204).

ז'עדרת

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 443.

מו"ה שמעון: פאטאש, מאנטשעסטער.