ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרעה

ב"ה, כ' סיון, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שאול ישכר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ולכתבו בעניני בית החיים כו' יש לפנות בזה לרבנים היודעים הנוהג בזה באה"ק ת"ו, שמנהגים מיוחדים שם ואולי גם בזה ישנם.

התקוה אף שלא מזכיר עד"ז שלא רק מתחזק בהשיעורים אודותם נצטוה מכ"ק אדמו"ר (אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר) אלא שעוד מוסיף בהם והרי זה אילנא דחיי עולמך תראה בחייך, ובודאי לדכוותי' לאריכות בזה - אין צורך.

בברכה לבשו"ט בטוב הנראה והנגלה.

להערתו בזח"ג קס, ב דגם יהושע וכלב נטלו האשכול שהוא דלא כסוטה לד, א - כמה מדרשות חלוקות בענין זה. וחלוקות בעוד כמה פרטים: ראה ירושלמי סוטה שם, במדב"ר, מדרש תנחומא.

להערתו לשו"ת חת"ס חיו"ד סשנ"ה מזח"א כא, ב - צוין בזה בניצוצי זהר שם לכמה ס'. ועייג"כ ס' גשר החיים (להרב טוקאצינסקי) ח"א פכ"ז. ולהעיר מזהר (ח"א קלא, א. ועוד) ומשער הגלגולים הקדמה ד' בענין גוף ונשמה עד"ז.

ז'תרעה

חלקה נדפס בלקו"ש חי"ג ע' 195 חלקה בחט"ו ע' 563 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה שאול ישכר: ביק, בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'רח, ובהנסמן בהערות שם.