ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרעו

ב"ה, כ' סיון, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה שמואל שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מט"ז סיון, וכבקשתו עונה הנני עליו שלא בתור.

בהנוגע לבי"ס לבנות מקצועי - ע"פ השמועה אודות המצב באה"ק ת"ו

(ובכלל) - בחינוך על טהרת הקדש, לדעתי מוכרח לקיים המוסד, ואדרבה לבססו ובאם אפשר להרחיבו, והטעמים מובנים:

א) חינוך על טהרת הקדש ובפרט עתה, הרי כוונתו לא רק לרכוש ידיעות כי אם - ועיקר - ההכנה לחיים על יסודי התורה והמצוה. וכפי שרואים במוחש משפיע ונוגע זה לא רק להמחונכים-ות כי אם גם לביתם בהווה, ועאכו"כ לביתם כשיתחתנו וק"ל, וכל חלישות, באיזה שטח שיהי' בזה, הרי זו חלישות בכללות מערכת היהדות המסורתית. ואם יש מקום לשאלה לכתחלה האם להכנס לשטח פלוני דחינוך זה, הנה לאחרי שכבר התחילו בזה ובמשך כמה שנים ונתפשט הקול אודות המוסד ועניניו, מובנות התוצאות מאי ביסוס וח"ו חיסול המוסד, ותוצאות שאפשרי שיהי' להן המשך בשאר מוסדות התנועה לו שייך המוסד, וחלישות מסוימת בכללות המערכה דחינוך על טהרת הקדש.

ב) נקודה מיוחדת במוסד הנ"ל - כיון שיש לו (או עכ"פ - צ"ל לו) קישור והמשך למוסדות הרשת וכו'. ואף שעד עתה, לצערי הרב, לא שמו לב לבוגרות בתי ספר הרשת, ידוע מאמר חז"ל מי שאכל שום וריחו נודף, יחזור ויאכל שום כו'. ועכ"פ במקצת דמקצת מילא חסרון זה בי"ס המקצועי.

ג) מנקודה שכותבה - ביסוס ושיפור הסמינר למורות, מוכרח שיהי' מוסד שני לו גם בתור מקום קליטה לאלו התלמידות שבתי ספר לנערות דחב"ד מוכרחות לקולטן, ואינן מתאימות לרמה הדרושה של הסמינר למורות, שבודאי תהיינה כאלו.

ד) יש מקום לומר - שאחוז מסוים דבי"ס המקצועי, במשך הזמן, "ישוכלל" באופן שיתאים לדרישת הסמינר למורות, והרי בעוד מועד צריך לדאוג לרעזערוואר משם יבואו תלמידות לסמינר מורות.

ה) עוד יש להוסיף על טעמים האמורים כהנה וכהנה, ובודאי לדכוותי' אין כל צורך בזה.

ומובן שכל הכתוב לעיל יכול לפרסמו בשמי באם תועלת בדבר ואצפה לבשו"ט בהקדם.

ולתוכן המכתב - נשלח מהיר דחוף.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ומתוך שמחה וטוב לבב.

ז'תרעו

מו"ה שמואל שי': חפר. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תקפז, ובהנסמן בהערות שם.