ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרעז

[כ' סיון תשכ"א]

... במענה לשאלתו: יכול להתפלל בהברה ספרדית או אשכנזית, אבל לא לערב ז.

א. שצ"ל כל התפלה בהברה אחת.

ז'תרעז

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 463.

*) הנ"ל הוא טעם על שבקשו מלכתחילה ג' ימים. - שקר, כשאלתו, לא הי' בזה, שהרי לא דברו בכלל מה יהי' לאחר ג' ימים, ופשיטא שלא אמרו שלאחר ג' ימים נשוב (וכדיוק פי' הריב"א עה"ת ר"פ בשלח), אלא - שזה יהי' תלוי ויתברר אז - ורק עפ"ז מובן, מה שביצי"מ ראו המצרים (ולא שאלו ע"ז) שלקחו בנ"י עמם כל נכסיהם לא השאירו דבר.

וק"ל.