ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרעח

ב"ה, כ"ד סיון, תשכ"א

ברוקלין.

האברך משה יצחק שי'

שלום וברכה!

... ובמענה לשאלתו, הטעם למה בקש משה רבנו מפרעה, לשלח את ישראל לשלשת ימים, כיון שהמכוון הי' שחרור לגמרי.

א) והנה כמו בכל התורה והמצוה, שבעים פנים לתורה, וגם בהאמור כמה טעמים ישנם, ואחד מהם הוא, בכדי להראות אשר המכות שהיו במצרים הי' בזה עונש מן המדה, כי רעים היו וחטאים, ועד כדי כך, אשר לאחרי שבקשו שלשת ימים חופש - במשך עבודתם והגלות של מאתים ועשר שנים, לא רצו להסכים על זה בשום אופן, ולאחרי שהסכימו פעם - חזרו בזה, עד שראו שאין כל מוצא (במכת בכורות). ומזה מוסר השכל לכל אחד ולכל הדורות, אשר כל ענין הוא על פי הצדק והיושר, אפילו באם אין מובן כלל בשכל האדם וכמה קושיות בשכל*.

ב) מהו הטעם אשר כמה מהצדיקים שלפני מתן תורה, נולדו מנשואין כאלו, שלאחרי מתן תורה אינם מותרים, נשואי קורבה.

כמו בהאמור - גם בזה שבעים פנים לתורה וכמה טעמים. ואחד הטעמים בדרך הפשט הוא, שבזמן ההוא, לפני מתן תורה, הי' העולם מגושם ביותר, עטוף בעניני עבודה זרה דיעות מושחתות ועניני עריות ומדות מושחתות וכו' וכו'. ועד כדי כך אשר, כלשון הרמב"ם הלכות עבודת כוכבים ספ"א: "כמעט קט הי' העיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרין בני יעקב לטעות העולם ותעיותן", ועאכו"כ שהי' המצב כן לפני פעולת אברהם, ולכן אלו יחידי סגולה שהכירו את בוראם וסידרו חייהם בדרך הצדק והמשפט וכל חפצן ורצונם הי' לצוות את ביתו ואת בניו אחריו לשמור דרך ה', מוכרחים היו לא לנטות לא לימין ולא לשמאל, כי אם לבקש זיווגם - בשביל עצמם ובשביל בניהם ובנותיהם - בתוככי יחידי סגולה, שכמובן מספרם הי' מועט ביותר. והרי טבע הילדים דומה לטבע האם ולטבע האב בתולדותם. ומתגבר זה אחרי כן על ידי החינוך שמקבלים מהאב והאם, ולכן היתה הוראת אברהם בנוגע לבנו (ועד"ז - בנוגע לעצמו) וכן עשו בניו אחריו וכמסופר בכתוב, אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק.

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ז'תרעח

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 255 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

האברך משה יצחק: פורסט, לוד.