ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרפב

ב"ה, כ"ז סיון, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ' סיון, בו כותב אודות מצב בריאות בנם... שליט"א ודעת הרופאים בזה.

וע"פ סגנון כתבו, אף שאינו מפורש הדבר, כנראה שדעת כל הרופאים שלע"ע אין כל קס"ד ע"ד טפולים רצינים (כגון נתוח ח"ו וכיו"ב, אפילו לא נתוח של בירור המצב), ומובנת השלילה בקשר עם הגיל הרך של בנם שי'.

וכיון שאין נפק"מ בהנוגע למעשה, הרי לפי השקפת תורתנו תורת חיים, על האדם להיות חזק בבטחון בהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות שילך המצב הלוך וטוב.

אלא שלדעתי יש לעוררם - הרופאים - שבאם תמצי לומר שהסיבה היא שאחד מקנה הריאה, החלל שלו דק יותר מהרגיל, הרי בכגון דא יש עצה ותרופה מכנית שאין בה חשש העדר התועלת ח"ו ורק תועלת והיא, עשיית תנועות הקשורות בנשימה ובשרירי הצואר בקצב קצת יותר מהיר וחזק, שכדרך כל האברים שכשמרגילים אותם לעבודתם, זה גופא מחזק אותם ומפתחם וגם בהאמור י"ל עד"ז, ומודגש לעיל קצת יותר שאז בטלו כל החששות בזה.

אופן תנועות האמורות כמובן על הרופא להחליט וכן באם ע"י מכונה או בידים וכו' ואולי מקום בזה לשאלת עצה מאחיות המומחיות בהתעמלות הגוף.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו - באם לא נעשה כזה במשך שנים עשר חדש האחרונים - וזוגתו תחי' תשמור על מנהגן הטוב של בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב. וכן מהטוב לברר באם לא הי' בהשידוך שלהם פגיעה בכבוד בן או בת ישראל באופן שע"פ דין צריכים לבקשת מחילה.

וכיון שהכל בהשגחה פרטית עלי החובה (והזכות) לעוררו על ההכרח בקביעות עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, קביעות בכל יום ובהוספה ביום השבת אשר קדש הוא לה'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.