ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרפג

ב"ה, אדר"ח תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

אחרי הפסק נתקבל מכתבו מער"ח תמוז, בו כותב אודות אופן המשך לימודי בנו...

שי'.

ותמיהני השאלה בענין ברור כזה, שבטח שצ"ל באחת הישיבות תומכי תמימים, כפי שנוח לפניו, אם במאנטרעאל או בנויארק, ואפשר טוב שיחקור בשני המקומות לדעת מה מתאים יותר לפניו.

להזכרתו ע"ד הקישוים לקחת על עצמו עוד הוצאות - בטח בזכרו המס"נ שהי' במדינתו לפנים לכאו"א שהבנים ילכו בדרך הישר של יהדות וחסידות, אף שקשור הי' לא רק בכסף ועניני בריאות כי אם עד מסירת נפש ממש ר"ל, מה ערך הוא לזה הקישוים בכסף, בשביל החינוך הנוגע למשך כל ימי החיים.

ובפרט שכל ישראל מאמינים בני מאמינים בתורתנו הק' תורת חיים, שאחת ההוראות שלה, שלהוצאות בניו לתלמוד תורה נותנים לזה מלמעלה ביחוד (ביצה ט"ז ריש ע"א) וכמאמר רז"ל שם, אם הוסיף מוסיפין לו.

אקוה שלוקח חלק כפי האפשרית האמיתית בהפצת המעינות חוצה וזה ג"כ צנור וכלי לקבלת ברכת השי"ת בהמצטרך.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.