ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרפד

ב"ה, ר"ח תמוז, חדש הגאולה, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

האברכים הנעלים מקבלי עול מלכות

ועול תומ"צ, וכל לראש - הנחת תפילין,

שהוקשה כל התורה כולה לתפילין

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעונג רב קבלתי הידיעה על דבר החגיגה בקשר עם התחלתם להניח תפילין,

אשר הודיעונו חז"ל: תא חזי כל מאן דאנח תפלין על רישי' ועל דרועי', קלא סליק בכל יומא לכל חיוון מרכבות ואופנים ושרפים ומלאכים דממנן על צלותין הבו יקר לדיוקנא דמלכא דאיהו מאן דאנח תפלין.

ויהי רצון שתקבלו עליכם עול התורה ועול המצות בשמחה ובטוב לבב.

כי אף שקיום התומ"צ צריך להיות בקבלת עול דוקא, וכמו שהי' בעת שהגיע כללות עמנו בני ישראל לעול תורה ומצות, במעמד הר סיני, שהקדימו נעשה לנשמע, אבל יחד עם זה עול נעים וטוב הוא, כי אין טוב אלא תורה, ולימוד התורה הרי מביא לידי מעשה, קיום המצות, מעשים טובים.

ומתאים למה שנאמר בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו גו' ונתתי גו' ככל הברכות המנויות בפרשה, יהי רצון שתתנהגו בהתאם להאמור ככל הדרוש, וימלא השי"ת הבטחתו שתתברכו בכל המצטרך בגשם וברוח גם יחד.

בברכת הצלחה בלימוד התורה, הנגלה והחסידות, ובקיום מצותי'

מ. שניאורסאהן

ז'תרפד

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 282.