ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרפה

ב"ה, א' תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה

שמואל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו אודות הספר יראים, ששלח מזמן.

את כת"ר רוב הסליחה, כי לחביבותא דמילתא התחלתי כשנת' הס' בזמנו לעיין עליו, וכדרכי בכגון דא רציתי להוסיף עכ"פ ב' ג' הערות על הפירוש, ומפני כמה סיבות עדיין לא המשכתי, ונתקיים המאמר, אל תאמר לכשאפנה אשנה וכו' ובכ"א ת"ח על משלוח הספר.

ויהי רצון שכת"ר ירבה חיילים לאורייתא ועניני הפצת היהדות באופן דמוסיף והולך שזקוקה לזה מדינתנו זו, ושעתה, וביחד עם זה - שעת הכושר מאין כמוה להצלחה ובלבד שיעשו מבלי פשרות ובגלוי, וק"ל.

בכבוד ובברכה.

ז'תרפה

מו"ה שמואל: וואלקין, ברוקלין. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ח ו'תתפב.