ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרפו

ב"ה, ב' דראש חדש תמוז, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

ובעמדנו בראש חדש תמוז, ראש

(ולא רק תחלה, כ"א בדוגמת הראש הכולל כל האברים - ראה עטרת

ראש - לאדמו"ר האמצעי בתחלתו - כן ר"ח ביחס)

גם לימי הסגולה י"ב וי"ג תמוז, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיאנו, אשר גופא (כל השייכים אליו (ראה תניא פ"ב) בתר רישא אזיל.

יהי רצון שיגאל כאו"א בתכ"י מכל ענינים המבלבלים מעלימים ומסתירים, ומתוך שמחה וטוב לבב ימלא תפקידו כפי ששנו חכמים במשנתם, אני נבראתי לשמש את קוני (דוקא. דשייך רק לבנ"י - ספ"ו דאבות - ו(ברוך) קונך הוא באצילות - סידור האריז"ל.

ועיין ר"ה לא, רע"א. ובב"ר ספ"ג שביום א' הי' הקב"ה יחיד בעולמו).

בברכה לבשו"ט בענינים הפרטים ובענינים הכללים.

ז'תרפו

נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 202. טופס דומה נשלח לכמה.