ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרפח

ב"ה, ה' תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו המהיר מד' תמוז, שנתקבל היום בקר, בו כותב אודות דין ודברים אשר בינו ובין אחיו הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה... שי' אשר פעל זה גם על היחסים שביניהם ובין היחסים במשפחה בכלל.

וכיון שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, אשר השלום הוא כלי המחזיק ברכתו של הקדוש ברוך הוא, ובפרט שלום בין אחים, מובן וגם פשוט שעליו ועל אחיו שי' לעשות כל התלוי בכל אחד מהם, שיהי' השלום ביניהם ובהקדם הכי אפשרי.

ובהנוגע להחילוקי דיעות שביניהם בענין העסק שמלפני כמה זמן, יעשו כמנהג ישראל בזה, להציע טעמיהם (כל אחד ואחד - בפני השני) לפני רב מורה הוראה, ויעשו כפי שיפסוק הדין ויורם, ובאם אין ידוע להם על רב ששניהם יסכימו עליו, יתלפנו וישאלו לאגודת הרבנים (שהיא המאגדת רבני ארצות הברית וקנדה), ויסמכו על הרב הנמצא שם והדן בענינים כאלו.

אבל כאמור לכל לראש עליהם לעשות שלום ביניהם תיכף ומיד, ויהי רצון שגם ברכתו של הקדוש ברוך הוא תומשך בהוספה תיכף ומיד.

כיון שביום הרביעי הוא יום חתונת בנו של אחיו שי' מהנכון ביותר וביותר, שאפילו אם טרוד הוא ומצב רוחו אינו מתאים כל כך, בכל זה יהי' נוכח על כל פנים בעת החופה, שנוסף שעל ידי זה גם יתרבה בהשלום ויגרום נחת רוח להורים שיחיו שהוא אחד מעשרת הדברות כבד את אביך ואת אמך, הנה מבואר בספרים הקדושים, שבעת החופה עת רצון הוא, והחתן והכלה יש להם חשיבות מיוחדה, וכדאי שהוא יבקשם להתפלל למילוי משאלות לבבו לטובה, בעת עמדם בחופתם.

תקותי חזקה שיקבל את האמור לעיל בטוב לבב ובסבר פנים יפות וימלא בקשתי מתאים לציווי חכמנו זכרונם לברכה להשלים ולהרבות השלום שביניהם, ויהי רצון שיבשר טוב בהאמור ובכל עניניו.

המצפה לבשורות טובות.

נ. ב.

לתוכן המכתב נשלח מהיר דחוף.