ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרפט

ב"ה, ו' תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לפלא גדול שאינו מזכיר מפעולותיו בהפצת המעינות, נוסף על שיעורי התניא - שאף שכמובן הענין גורם נחת רוח מרובה, ואין צורך לבאר גודל ערכו וחשיבותו, אבל הודיעונו חז"ל שצ"ל כמאן דבעי למעבד בכאו"א לפי כחו ויכולתו הוא, ולא בערך לאחרים העושים פחות, ולפי כשרונותיו ויכולתו בודאי שעוד כמה וכמה יכול לפעול בהאמור. וק"ל.

והרי נמצאים אנו לפני חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל, וידוע פרשת ימי סגולה אלו, ומסירת נפשו הק' של בעל הגאולה על הפצת המעינות ביחוד.

בברכה לבשו"ט ובברכת חג הגאולה.

מ. שניאורסאהן

ז'תרפט

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 376.