ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרצא

ב"ה, ט' תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

ש"ב הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יהודא ליב

שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' תמוז, בו כותב אודות ענין כינוס באה"ק ת"ו של נכדי הרבנית, בתו של אדמו"ר האמצעי, ז"ל.

והחלטה בזה תלוי' באם יהי' מי שיתעניין בזה במרץ הדרוש בכדי שיהי' הדבר מתוכנן ומסודר.

וע"פ ההוראה דבכל דרכיך דעהו וביותר ביאור בזה בתורת החסידות, מסודר בהנ"ל הכוונה שתבוא מהכינוס התעוררות לענינים הקשורים בהשקפת עולמה ואורח חיי' של הרבנית הנ"ל, ולא רק זכרון של ימי קדם וכו' כ"א התעוררות בהווה בהנוגע להנהגה ועד לחיי היום יומים וק"ל.

ובאופן כזה הרי כל ענין שמוסיף ביהדות המסורתית תורתינו ומצותי' בפרט כשמואר באור וחיות חסידותי, נכון וטוב הוא.

בודאי מתכוננים לחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל וכמטרת כל התועדות יקחו מהתעוררות דימי סגולה אלו ע"מ להביאם בפועל במשך כל השנה.

בברכה לבשו"ט ובברכת חג הגאולה.

ז'תרצא

מו"ה יהודה ליב: שניאורסאהן, רוממה (ירושלים).

הרבנית: מנוחה רחל ע"ה.

*) ב"ב עח, ב.