ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרצב

ב"ה, ט' תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מו' תמוז,

ולפלא שאינו מזכיר כלל אודות התעסקות בעניני שידוך וע"פ התקוה חזקה שבאופן המתאים ע"פ דרכי תורתנו בדרכי צניעות יעשה בזה במרץ המתאים, והשי"ת יצליחו,

בו כותב אודות הנחת תפילין דר"ת - ונכון הדבר ובפרט בקדש הדרכת יראת שמים ואורחות חיים חסידותים במושפעיו שי'.

ולכתבו אודות געגועים וכו' העיקר בזה כבכל עניני איש הישראלי ע"פ מאמר רז"ל במשנתם, המעשה הוא העיקר כוונתי שהנ"ל יביא להוספה בתורה ומצות בכלל ובמצוה שהוא צ"ל זהיר טפי, מלאכתו בקדש השפעתו וכנ"ל, וק"ל.

בודאי מתכונן לחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל ויהי רצון שיקח מהתעוררות דימי סגולה אלה על כל השנה.

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט מתוך שמחה.