ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרצג

ב"ה, ע"ש קדש, פרשת בואו חשבון - תבנה ותכונן* ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

מסיימות בית הספר "בית רבקה" אשר בכפר

חב"ד,

מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה

נבג"מ זי"ע בארצנו הקדושה ת"ו ב"ב ע"י

משיח צדקנו

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבן מה' בתמוז בקשת ברכה פ"נ בקשר עם סיומן את חוק לימודן, בבית הספר בית רבקה אשר בכפר חב"ד, ויהי רצון שיהי' הסיום בשעה טובה ומוצלחת - בגשמיות וברוחניות גם יחד,

אשר בכל השייך לבני ישראל, יחדיו יהלכון,

שהרי ישראל גוי אחד הם בארץ, ממשיכים האחדות בכל עניניהם ועד לענינים הארציים, וכביאור חז"ל על הכתוב בכל דרכיך דעהו.

וימלא השי"ת משאלות לבבן לטובה, לנצל כשרונותיהן אשר חוננו בהן, והידיעות אשר רכשו בלימודן להמשיך מתאים, לעלי' לדרגא נעלית יותר בכל המובנים,

לרוב עונג ונחת אמתי, הוא נחת חסידותי של ההורים, המורים וההנהלה שליט"א.

והרי הימים ימי סגולה, ימי גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, וכתוצאה מזה - גם גאולת כל אחד ואחת מהשייכים לעניניו בתוככי כלל ישראל.

בברכת הצלחה.