ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרצד

ב"ה, י"א תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הרביעי עם המצורף אליו, וכבקשתו נשלח המענה מבלי לחכות על התור.

בו כותב אודות אופני תיקון המקוה וכו'.

ומובן וגם פשוט שטוב שתהיינה ג' בורות, כן מוכרח שהרקת המקוה תהי' מלמעלה ולא מלמטה מפני חשש זוחלין אפילו באם הסתימה דלמטה בדבר שלא מקבל טומאה.

אלא ועיקר, כיון שבאופן חיבור הבורות עם המקוה שטובלים כמה פרטים ופרטי פרטים בזה, מהנכון ביותר שיבוא בדברים עם הראב"ד דהעלמיצא הרב חנני' יו"ט ליפא שי' דייטש, ע"פ הכתובת דלמטה [כמדומה שלפני זמן כבר ביקר במעקסיקא], שמתעסק הוא בתיקון מקואות, ומלפנים ביקר ע"פ בקשתי בכ"מ ותיקן ושיפר בכ"מ ובכו"כ פרטים, וד"ל.

באם יש בהענין מעין פגיעה של מי שהוא מהרבנים במכסיקה - יש להתייעץ עם הנ"ל עצמו איך להמנע מהפגיעה וגם בזה כבר הורגל, וכנ"ל אכפול - שלהיותו רגיל בהלכות מקואות וכבר תיקן מקואות בפועל, נכון במאד שקודם לתיקון - יראה הנ"ל המצב על אתר וייעצם, ומובן שיכול לתלפן להנ"ל שע"פ הצעתי מזמינו וכו'.

באם שאלת הוצאות הדרך באמצע, הנה לחשיבות ענין טהרת בנות ישראל, אשתתף, בלי נדר, בחצי הוצאות הדרך באם יודרש.

בברכה לבשו"ט.

ז'תרצד

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 477 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה דוד: שלאמיוק. מקסיקו. אגרת נוספת אליו - לעיל חט"ו ה'תד.

ג' בורות: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'קיח.

כן מוכרח.. טומאה: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תקסח.

וכן לכל זמנו: ראה המדבר כז, ז. מדרש תהלים א, ה.

בהקמת.. ועשייתם: ראה בחיי לדברים כז, כו.

וקם.. עושה: ויתרבי (ת"א ותיב"ע).. תיקון (אור החיים. עיי"ש. ועיין לקו"ת בלק ביאור ע"פ מי מנה בסופו).

זה מלך המשיח: רמב"ם הל' מלכים פי"א.