ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרצה

ב"ה, תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

לכבוד הנהלת מחנה גן ישראל ה' עליהם

יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח למחנות גני ישראל במקומותיהם. ההערות ומ"מ ניתוספו אח"כ ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א.

בכבוד ובברכה

מזכיר

ב"ה, ימי הגאולה תמוז ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

ל"גן ישראל"

ברכתי לפתיחת גן ישראל בהצלחה וכן - לכל זמנו, ובזה - שרושם השהות בגן יוכר כל השנה בתוספת בריאות הגוף והנפש נפש האלקית בהקמת דברי התורה ועשייתם בחיות ואור, עדי נזכה ליעוד פרשתנו וקם שבט מישראל, זה מלך המשיח, וישראל עושה חיל. בברכת הצלחה

מנחם שניאורסאהן