ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרצו

ב"ה ימי הגאולה, יב-יג תמוז, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מבדר"ח תמוז והקודמו.

ובעמדנו בימי סגולה יב-יג תמוז, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, ואתו עמו גאולת כל השייכים אליו ולעניניו (כי גופא בתר רישא אזיל), בתוככי כלל ישראל,

יהי רצון בעת רצון זו אשר מגאולה האמורה נזכה בקרוב ממש לגאולה השלימה,

כהיעוד דפרשת שבוע זה: דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל גו' וישראל עושה חיל.

בברכה לבשו"ט בכלל ובפרט

8מ. שניאורסאהן

ז'תרצו

נדפסה בלקו"ש ח"ב ע' 692 והושלמה ע"פ צילום האגרת. טופס דומה נשלח לכמה.

דרך כוכב מיעקב: ראה ירוש' (מעשר שני ספ"ד) דלכל או"א מבנ"י שייך זה. והנה לפי ירוש' תענית פ"ד ה"ה (וכ"פ הרמב"ן וכמה ממפרשי החומש) מדבר הכתוב במשיח. ואין בזה סתירה, ואדרבה - ע"פ מאמר הבעש"ט נבג"מ שצריך כל א' מישראל לתקן ולהכין "חלק קומת משיח השייך לנשמתו" (מאור עינים ס"פ פנחס). ומובן בעבודת האדם - ע"פ מש"כ רבנו הזקן באגרת הקדש ס"ד.

וישראל עושה חיל: ראה אור החיים הק' עה"פ. תו"א יתרו (עד, ב): כך גלות כו' להיות עי"ז כו' וכן בפרט כו'.