ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרצז

ב"ה, י"ג תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה גדול שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השני ושלאחריו, בו כותב אודות ענין לימוד אומנות המילה כניסה לבריתו של אברהם אבינו בקשר להמצב באיזה ארצות אירופא.

ות"ח על שהעיר שימת לבבי על זה ואשתדל לברר המצב בהאמור וכן בקשר להצעתו בזה.

ויהי רצון מנותן התורה ומצוה המצוה, שיביא הבירור לקיום מצוה זו בהידור בכל הפרטים.

והרי היא המצוה שקבלו עליהם בשמחה ועדיין עושים אותה בשמחה (שבת קל, א) ומצוה תמידית היא מצוה הנמשכת בכל רגע וכמרז"ל בהנוגע לדוד מלכא (מנחות מג, ב) וראה ג"כ ספר המצות לאדמו"ר הצמח צדק, עיין שם היטב מצות מילה.

בטח יודע מפרשת חג הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, י"ב וי"ג תמוז.

בברכה לבשו"ט ובברכת חג הגאולה.

ז'תרצז

מו"ה גדול: היילפרין, לונדון.