ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרצט

[י"ג תמוז תשכ"א]

במענה למכתבו מיום החמישי, בו כותב אודות חינוך בנו... שי', והסברות שבדבר,

וכיון שהחלטה בזה תלוי' בכמה פרטים וביחוד בתכונת הנפש של הנ"ל - מהנכון להתייעץ בהאמור עם אלו המכירים בנו שי' ופרטים אלו. והרי לפעמים הכי קרובות בכגון דא דוקא ההורים שיחיו אינם נאמנים כ"כ בהערכת ילידיהם שיחיו. והחשש, לא רק שיכולים לנטות לימין יותר, אלא שלפעמים מפני הקורבה גם - להיפך, וע"ד אין אדם משים עצמו צדיק ולא וכו'.

ויהי רצון מהשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית, שיחליטו בהאמור בטוב באמת לבנם שי', טוב בגשם וברוח גם יחד.

ומאחר שהכל בהשגחה פרטית, עלי החובה (והזכות) כמצוה מרבוה"ק, לעוררו על ההכרח לקבוע עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, קביעות בכל יום ובהוספה ביום השבת אשר קדש הוא לה'.

ז'תרצט

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 435.