ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תש

ב"ה י"ד תמוז, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר שלמה זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה מכתבו מיום ב' בתמוז, ותקותי שרפואתו מתקדמת ומתחיל להכנס במסלול הפצת היהדות המסורתית בתוככי כלל ישראל, מתאים לדבר משנה אני נבראתי לשמש את קוני.

בקשר עם ימי הגאולה יב-יג תמוז של כ"ק מו"ח אדמו"ר דאזלינן מיני', הי' הייתי בעת ההיא במדינה ההיא, וכמובן אשר כל פרטי הפרשה ההיא חקוקים היטב בזכרוני כמו חי. והרי לימוד מאלף והוראה חי' בזה עד כמה אפילו איש אחד יכול לפעול ולהתגבר על מניעות ועכובים הכי גדולים באם יש ההחלטה התקיפה במסירות נפש מבלי חת.

ועל של עתה באתי להביע ברכת מזל טוב להולדת הנכד שי', ויהי רצון שהוריו שי' יגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה בגו"ר.

בברכה.

מפני סיבה נתעכב משלוח המכתב וזה עתה קבלתי מכתבו עם הבשורה טובה מחתונת בתו שתליט"א, ויהי רצון שיבנו בית בישראל על יסודי התורה והמצוה בנין עדי עד באושר אמתי בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ז'תש

מוה"ר שלמה זלמן: שרגאי. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'שכח, ובהנסמן בהערות שם.

למעלה מתשלום גמול: של"ה ר"פ ויחי.

שנותנים לו מלמעלה כו': מכתב כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע (קובץ מכתבים א. מכתב יו"ד). [אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"א אגרת קעו].

שייל אבא: תענית כא, ב.

יקויים יעוד: יחזקאל לז יב-יד.