ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשא

ב"ה, י"ד תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א תמוז והקודמיו.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לכל הענינים אודותם כותב.

ומובן הפלא לכתבו שנשאר כמעט יחידי במערכה כיון שאמור נכפל ונשלש בשיחות רבותינו נשיאינו בכ"מ שבכל פעולת איש הישראלי לתורה ומצותי' נמצא עומד על ידו ופועל יחידו יחידו של עולם הוא ממה"מ הקב"ה וק"ל ובפרט בדרא דעקבתא דמשיחא ובענין הפצת המעיינות, ואדם עושה מעט מלמטה - מצליחים שהפעולה הרבה מלמעלה.

והרי רואים זה במוחש הוא וחבריו שי' הפעילים בצא"ח.

ויהי רצון שכיון שבאים אנו מימי הסגולה ימי הגאולה יקח כאו"א מההתעוררות להוסיף בהפעולות דהפצת המעינות ועד לאופן דופרצת וגו' נחלה בלי מצרים.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל ולבשו"ט.