ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשב

ב"ה, ט"ו תמוז, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

כו'

מוה"ר משה יוסף שי' רובין

נשיא אגודת הרבנים ברומניא לפנים

שלום וברכה!

במענה למכתבו ושיחתנו בענין מפעל תיקון הגדרים בבתי החיים בקהלות באירופא שנחרבו ונתרוקנו בעוה"ר בימי המלחמה והשואה ר"ל,

אמינא לפעלא טבא יישר, וגדול יקרא דשיכבא ובנידון דידן גם יקרא דחיי.

ואם כל חסד שעושים עם המתים הוא חסד של אמת שהוא למעלה מתשלום גמול, כ"א שנותנים לו מלמעלה (בדרך מתנה) בחי' חסד של אמת הבלתי מוגבל, ואפילו אם עושה דבר קטן הערך וכמו שייל אבא וזבילא לקבורה.

על אחת כמה וכמה בענין האמור גדול הערך, ונוגע לאלפים מישראל ובמיוחד שיש בזה ענין של קידוש השם, שלא יהא שם ישראל מחולל בעמים.

וחזק בטחוני שמפעל זה ימצא הד נכון בלבות אחינו בני ישראל להתנדב ברוח נדיבה לביצועו - לגדור הפרצות בבתי עלמין ולבנות הנהרסות.

עדי יקויים יעוד אד-ני ה': הנה אני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם גו' ונתתי רוחי בכם וחייתם.

בכבוד ובברכה.