ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשג

ב"ה, ט"ז תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה נחום שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ג תמוז עם הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולפלא גדול שאינו מציין (עיין לקו"ת במדבר ו, ב בפי' מרז"ל: ולא מצינו כו' אלא זה כו') יום תאריך כתיבת מכתבו והרי הימים י"ב וי"ג תמוז ימי סגולה לתקון בכל הענינים עליהם מסר נפשו בעל השמחה ועשיית הנ"ל ה"ז כלי למילוי משאלות לבב לטובה לא רק בענינים הרוחנים אלא גם בענינים גשמיים, וק"ל.

בברכה לבשו"ט.

ז'תשג

מו"ה נחום: טרבניק, כפר חב"ד. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ג ד'שח.