ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשה

ב"ה, כ' תמוז, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר משה מאיר שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתב כת"ר מיום ט"ז בתמוז בצירוף התרומה מהאשה רות געשי שתחי' לישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש אשר בלוד, באה"ק ת"ו.

למותר להאריך לדכוותי' בגודל זכות המעשה, ובפרט בעת הצורך הזאת אשר לולא חסרון אמצעי כסף כמה אפשר הי' להרחיב פעולות הפצת התורה וחיזוק היהדות על טהרת הקדש. ויישר כוחו וחילו לעשות כהנה וכהנה.

מוסג"פ מכתב אישור וברכה להאשה הנדיבה הנ"ל שתחי', ובודאי אם ימצא כת"ר לנכון להוסיף ביאור על הכתוב בטח ימצא גם האותיות המתאימות לזה...

נ. ב.

ולקשר עובדא טבא הנ"ל עם ענינא דיומא דבין המצרים, הנה אמרו רז"ל לא חרבה ירושלים אלא בשביל שבטלו בה תנוקות של בית רבן (שבת קיט, ב). והרי החיוב דזכרון המאורעות והימים האלו בודאי כוונתו הוא התיקון על ידי שלילת הסבות שהביאו להחורבן - חיזוק החנוך על טהרת הקדש, ובפרט בארצנו הקדושה ת"ו, היושבת וראשה חפוי כאשה עקרה שלא ילדה כו', להרבות ולהוסיף שם תשב"ר וגדיים נעשים תיישים תלמידי ישיבות כהנה וכהנה נחמה בכפליים, עדי יקויים היעוד הקטון יהי' לאלף והצעיר לגוי גדול.

ז'תשה

מוה"ר משה מאיר: ישר.