ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשו

ב"ה, כ' תמוז, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

ברכה ושלום!

נעם לי לקרוא מכתבה בו כותבת על דבר חתונתה בקרוב ועל דבר החלטתם לייסד ביתם מתאים להוראות תורתנו תורת חיים. ויהי רצון שתקיים יחד עם בחיר לבה החלטה האמורה, בפרט אשר כפי ששמעתי על משפחתה הרי גם צור מחצבתה יעמוד לה בזה.

ולא לחנם נקראה אשה "עקרת הבית" כי עיקר הנהגת הבית וכל מעמדו ומצבו תלוי בעיקר בבעלת הבית.

ובפרט בתקופתנו זו רבת המאורעות והתהפוכות, אין לך יסוד חזק ומוצק לקיום בית בישראל אלא התורה ומצוותי', שבזה תלוי כל אשרו לא רק הרוחני אלא גם הגופני, ועל אחת כמה וכמה בארצנו הקדושה, ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. ואף בהתבוננות קלה, אלא שבלי דיעות קדומות ומשוחדות, דעת לנבון נקל עד כמה הדגישו המאורעות שבתקופתנו זו, הטובים וגם הבלתי-טובים, את הענין ד"אתה בחרתנו מכל העמים". ומובן שבחירת בורא העולם בנו להיות לו לעם סגולה - נותנת לנו לא רק זכויות מיוחדות אלא גם חובות מיוחדות, להאיר כל פעולותינו וחיינו היום-יומיים באור האמתי אור התורה ומצוותי', במחשבה ודיבור ובמעשה שהוא העיקר. וכן מחובתנו להפיץ ולזרוע אור תורה ומצוה, וכלשון הבעל שם טוב שמביא באגרתו יפוצו מעינותיך חוצה, מעינות אור ואהבה מיוסדים על אהבת ה' לעמו בני ישראל, שמרוב אהבתו קדשנו במצותיו דוקא, ושהם הצנור והכלי לקבלת ברכות השי"ת בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכת מזל טוב, מזל טוב ולבשורות טובות בכל האמור.

מצורף בזה תוכן שיחה לכינוס נשי חב"ד זה לא כבר, שגם אלי' ולחוגה הדברים מופנים, כמובן.