ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשז

ב"ה, כ' תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

... לשאלתם בנוגע לתלמידי ישיבת תו"ת שי' המשתתפים בפעולות את"ה וכיו"ב...

לפלא הספק והשאלה בדבר המפורש ממייסדי תו"ת ומנהלי' - כ"ק אדמו"ר (הרש"ב) ובנו כ"ק מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שברור אמרו וכתבו שכל עניני התלמידים הם ברשות הנהלת הישיבה, ועל פיהם דוקא יתנהגו מנפש ועד בשר, ורק זוהי הדרך להתהוות אור משפיע - כשמקודם לזה יהי' אור מקבל, וכידוע שיחות קדש בזה.

ויהי רצון אשר סו"ס יתפתחו כל סניפי ישיבות תומכי תמימים בכל מקום שהם, מתאים לרצון ותקות רבותינו נשיאינו,

אשר כיון שרצונם הוא, מוכרח שיבוא בפועל, אלא שיפה שעה אחת קודם ומתוך שמחה וטוב לבב, ויפוצו המעינות בהם ומהם ועד שיגיעו גם לחוצה הכי רחוק, ויביאו מבשר טוב פנחס זה אלי' לקרב הרחוקים, ותיכף וסמוך לו - גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו משיח בן דוד, וכמ"ש דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל וגו' וישראל עושה חיל.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

מ. שניאורסאהן

ז'תשז

את"ה: איגוד תלמידי הישיבות.

שיחות: נדפס בתו"ש ע' 75.