ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשט

ב"ה, כ"ב תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

שוין גאר א ליינגערע צייט, וואס איך האב ניט געהרט פון אייך, ביז די טעג וואס איך האב באקומען א גרוס דורך האברך הנעלה שמואל פסח שי' בוגאמאלסקי, וועלכער האט מיר אויך איבערגעגעבען אז ער ערווארט א בריף פון אייך.

ויהי רצון אז אייער בריף זאל זיין מיט א גוטן אינהאלט, לויט דער אויסדרוק פון חכמינו ז"ל, טוב לשמים וטוב לבריות וטוב העושה פירות, און ווי עס האט זיך גערעט ווען איר זייט געווען דא, ניט נאר גוט פאר אייך, וואס אין טוב אלא תורה, נאר אויך בעאיינפלוסען מיט דעם טוב אויך די בריות, וועלכע געפינען זיך מיט אייך צוזאמען,

און מיר געפינען זיך דאך אין די בין המצרים, וואס לויט ווי חז"ל דערציילען אונז, איז פון די סיבות פון חורבן - אויך דער ענין פון שנאת חנם - דאס פיינט האבען אן א אורזאך - דארף זיין תיקון אין דעם צו האלט האבען און זארגען פאר זיין וואהלזיין, אפילו פון אזא, וועלכער - לויט דער מענשליכער אויג - האט ניט קיין זאך וואס זאל מאכען צו ליב האבען עם.

וואס דאס וועט מקרב זיין דעם יעוד פון דעם נביא זכרי' אז די טעג - פון בין המצרים א. א. - יהפכו לששון ולשמחה ולמועדים טובים (זכרי', ח, יט).

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ז'תשט

נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 290.

אב הרחמן.. הרחמים: ראה לקו"ת נשא כג, א.

נחמה בכפלים: איכה רבה ספ"א. לקו"ת נצבים מח, א. רשימות איכה עה"פ בכה תבכה.

כפלים לתושי' וידוע: ראה שמות רבה רפמ"ו. בחיי תשא לב, טו. ד"ה ביום השמע"צ, תרפ"ט.

פנחס זה אלי': שעשה שישראל יעשו תשובה (פדר"א פמ"ז). וראה רלב"ג (מלכים א יז, א).