ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשי

ב"ה, עש"ק פ' פנחס, שבת מברכין חדש מנחם אב, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק.

ובעמדנו בעש"ק מברכין מנחם אב, יהי רצון אשר אבינו שבשמים, אב הרחמן ואב הרחמים, ינחם את עמו ישראל וכהבטחת חז"ל, נחמה בכפלים, כפלים לתושי',

וידוע אשר הכפלים הוא שלא בערך, ולא רק שני פעמים ככה.

ובקרוב ממש בעגלא דידן נזכה לביאת מבשר טוב פנחס זה אלי', ויהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים.

בברכה לבשו"ט

מ. שניאורסאהן

ז'תשי

נדפסה בלקו"ש ח"ח ע' 356. טופס דומה נשלח לכמה.