ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשיא

ב"ה, עש"ק פ' פנחס, שבת מברכין חדש מנחם אב, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה משה טובי' שי' הכהן

שלום וברכה!

... במענה לשאלותיו: א) מובן שדין קדימה לעבודה עם הנוער ובתוכו, מאשר עם המבוגרים. ובפרט שבזה כבר עוסק, גם ראה פירות כו'. ב) מובן עפהנ"ל - שכדאי נכון וטוב שימשיך בעבודתו גם שנה שלישית. תקותי שמוסיף גם בלימודיו לעצמו נגלה וחסידות. וזכות הרבים (שבודאי גם הם יהנו מהוספה זו) מסיעתו.

לכתבו ע"ד האברך.. שי' - באם הי' ממשיכו (בצורה מתאמת) בהעבודה הנ"ל - בטח הי' זה מעודדו מחזקו ומיישרו. וקרוב לומר - גם מוסיף בשמחת-החיים שלו. והרי העצבות, ר"ל, היא שרש כו'. והתחלת יומו של כאו"א מבנ"י - צ"ל בהודאה על שהחזרת בי נשמתי כו'.

ז'תשיא

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 491, ונכתבה בשולי האגרת הקודמת.

מו"ה משה טובי': פישר. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תרסג.