ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשיד

ב"ה, כ"ז תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

מחות' הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שמואל אלעזר שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מט"ז תמוז ובודאי מכבר קבל מכתבי בו גם אודות עמדתי בנוגע לקואליציא וכו' וכמו שאמרתי בשיחתי, שלא חל כל שינוי בזה, ולפלא גם על הספק. ולדעתי השתתפות בקואליציא ממשלתית אסורה ע"פ תורה.

מאחר שאינו מזכיר מעניני בריאות וכו' התקוה חזקה שבסדר הוא, אלא שבכ"ז פלא שאינו מזכיר מהשתתפותו בהתועדויות אנ"ש במשך חדשים שעברו ובאחרונה בימי י"ב וי"ג תמוז שנמצאים אנו בחותם חדש זה, והרי ימים אלו מלמדים אותנו חכמה בינה ודעת איך שאפילו היחיד באם החלטתו נחושה להפיץ היהדות המסורתית מבלי כל פשרות הנגלה והחסידות, ומבלי התחשב עם העלמות הסתרים ובלבולים איזו שיהיו, מצליח. ואם בכל המקומות כן עאכו"כ שכן הדבר באה"ק ת"ו ומעלין מכל ארץ ישראל לירושלים אשר כשמה כן היא וכן צ"ל יראה שלם, שלימות יראת ה', שעי"ז ממילא בטל יראת בו"ד, וכשנו חכמים במשנתם, במקבל עליו עול מלכות שמים מבטלין ממנו וכו' ואם בכל אדם הדברים אמורים עאכו"כ לאותם שיש להם שייכות לכ"ק מו"ח אדמו"ר בעל השמחה וביחוד לאלו שיש להם גם שייכות משפחתי, שעליהם להשתדל ועד לאופן שחז"ל קורין לזה יגעת בהפצת המעינות חוצה בתוככי הפצת היהדות בכלל, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

מסיבה נתעכב המשלוח, ובנתים נתקבלו מכתביו שלאחרי הנ"ל וכן קטעי המכ"ע, הכרוזים וכו'. ובטח ימשיך בשילוחם ות"ח.

ז'תשיד

מו"ה שמואל אלעזר: שאולזון, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ו'צז, ובהנסמן בהערות שם.

השתתפות בקואליציא: ראה גם לעיל חי"ט אגרות ז'סו. ז'צד.

*) באופן אחר קצת: הנקודה שלפני "אבל" מפסיקה הענין ואבל לענין תשובה - קאי על הברייתא.

עוד להוסיף, מחלק כאן בין מ"ע למל"ת בג' ענינים: בענין הכפרה - כפרת מ"ע קודמת.

כן לענין קיום - קיום מ"ע קודם. - אבל (בהיפך משני הנ"ל) לענין תשובה תשובת מל"ת קודמת.