ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשטו

[ר"ח מנ"א תשכ"א]

להערתו באגה"ת רפ"א 1) בהסגנון אבל לענין תשובה כו' - ההמשך הוא: עבר על מ"ע ושב מוחלין לו, במל"ת - תולין. ואף שעשה דוחה ל"ת - זהו מצד הענין דעולמות והנפש אבל בענין המצות (אורם) מל"ת גבוהים יותר (עיין לקו"ת פקודי ו, ד) אבל לענין תשובה - (תשובת) מ"ע גדולה יותר כי אף כו' (ראה לקו"ת ד"ה מה טובו פ"ב)*.

2) איך יתאים מש"כ כאן עם הידוע דיוהכ"פ ממלא כל הפגמים כו' ויש להוסיף עם מרז"ל דאין דבר העומד בפני התשובה.

אבל כאן מדבר בתשובה סתם, ויוהכ"פ - מצד עיצומו של יום, מבלי עבודת האדם בזה, כדמוכח גם בש"ס. ועיין ד"ה מה טובו הנ"ל.

ז'תשטו

האגרת היא אל מו"ה אפרים אליעזר יאלעס, ונכתבה בשולי אגרת ז'תשיא דלעיל - בתאריך ר"ח מנ"א. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תנה, ובהנסמן בהערות שם.