ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשיח

ב"ה, א' מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

הנהלת ישיבת אחי תמימים ליובאוויטש אשר

בבופאלא

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבם מודיע מהטבת המצב בהישיבה הק' אחי תמימים ליובאוויטש אשר בבופאלא, ואף שבפירוש כותבים ע"ד הטבה בגשמיות, תקותי חזקה אשר כן הוא גם בהנוגע למצב הרוחני.

ובפרט אשר עניני בני ישראל, הגשם והרוח יחדיו יהלכו, שהרי גוי אחד הם בארץ, וידוע פרוש רבנו בזקן בעל התניא והשו"ע, שממשיכים האחדות בארץ הלזו התחתונה, וק"ל.

וכיון שבעניני קדושה נצטוינו להוסיף ולהעלות בקדש יהי רצון שיתוסף בהאמור כהנה וכהנה, והרי זכות הרבים מסייעתם.

בברכת הצלחה בעבודתם הקדושה, ויהי רצון שיעשו בזה מתוך מנוחה שמחה וטוב לבב ויבש"ט

מ. שניאורסאהן

ז'תשיח

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 491.

בין המצרים: שבי"ז בתמוז הובקעה העיר והתחיל חורבן ירושלים, ונמשך כל בין המצרים.

לא חרבה: שבת קיט, ב.

וההוספה כפלים לתשוי': ראה אגרת התשובה לרבנו הזקן ספ"ט ("א' יקרא ב'.. כפול ומכופל"). שמות רבה רפמ"ו.

וכמאמר חז"ל: ב"מ פה, ב.

פירוש הב"ח.. בלקו"ת: טור או"ח סמ"ז. לקו"ת ראה כט, א.

ההבטחה: יומא ס"פ אמר להם הממונה.