ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשיט

ב"ה, ה' מנחם אב, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

- הילולא של מורנו האריז"ל -

האברכים תלמידי הישיבה אשר במנשסתר

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הפ"נ שלהם נתקבל, ויקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבם.

ובהמצאינו בין המצרים, שכדברי רז"ל, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן,

אשר מטרת לימוד תשב"ר הרי הוא שגדיים יעשו תישים - תלמידי ישיבה ולאחרי כן גדולים בתורה,

הרי זה מזכיר ומעורר על ההתחזקות וההוספה כפלים לתושי' בלימוד

התורה - שהם הן התיקון להסיבה שהביאה לחורבן ירושלים,

ונוסף ע"ז ועיקר - אשר לימוד התורה יהי' באופן שצריך להיות וכמאמר חז"ל על מה אבדה הארץ, על שלא ברכו בתורה תחלה. יעוין היטב פירוש הב"ח בזה בארוכה, ומובן עפמש"כ בלקו"ת לרבנו הזקן (בעל התניא והשו"ע).

ויהי רצון שכאו"א מכם יברך בתורה תחלה כפירוש הפנימי האמור, ותקוים ההבטחה: אדם מקדש עצמו מעט מלמטה,

וככל שלא ירבה קידוש האדם - ה"ז מעט לגבי למעלה,

מקדשין אותו הרבה מלמעלה.

בברכה הצלחה בכל האמור ולבשו"ט בזה.