ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשכ

ב"ה, ו' מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' מנ"א, בו כותב ראשי פרקים מסדר חייו עתה ושואל:

א)כיצד להתגבר במלחמת היצר.

וע"פ מאמר חז"ל הידוע, דאפילו מעט אור דוחה הרבה חשך ועאכו"כ הרבה אור, עליו לכל לראש להתנהג בחייו היום יומים מתאים להוראות תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהם נאמר וחי בהם, ובזה הנקודה שויתי ה' לנגדי תמיד, שאין מקרא יוצא מידי פשוטו ובהתבוננו אשר ה' נצב עליו, ורואה, לא רק מעשיו ודבוריו, אלא גם מחשבותיו, בודאי אשר ירסן זה את היצר וישליט נפש האלקית מצד הטוב להתנהג מתאים לרצון השם, בורא עולם (כפשוטו, ועולם קטן זה האדם).

להרבות העזר מיוחד מלמעלה בהאמור, מהנכון אשר בכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש פרוטות אחדות לצדקה, וכן אשר יבדקו את התפילין שלו - באם לא נעשה כזה במשך שנים עשר חדש האחרונים -.

ב) לכתבו אודות מקום הסתדרותו לדור בקביעות.

ידועים דברי המורה הגדול הוא הרמב"ם: "דרך ברייתו של האדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחבריו נוהג כמנהג אנשי" המקום (הלכות דיעות פרק ו' בתחלתו, עיי"ש), מזה מובן שיש להשתדל לקבוע דירתו בסביבה חרדים לדבר ה' ומקיימי מצותיו בפועל יום יום ובפרט מקום דירה לאחרי הנשואין, שיברך השי"ת בבנים ובבנות, הרי הסביבה עיקר גדול בחינוכם לא פחות ואולי עוד יותר מאשר ההורים והשפעתם, וכיון שכל האמור הוא בכלל ציווי השם יתברך, בודאי שהשם אינו מבקש אלא לפי הכח, ובמילא ישנה האפשרית לקיים את כל הנ"ל.

בודאי למותר לעוררו על הכלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך, שמזה התוצאה מידית, להפיץ היהדות ועניני' בתוככי בני ישראל בכל מקום שידו מגעת.

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ז'תשכ

לדור בקביעות: ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'מא.