ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשכא

ב"ה, ח' מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ כו' וכו' בר אבהן ובר

אורין הר"י שי'

שלום וברכה!

בנועם מאשר הנני קבלת הספרים חכמה ומוסר-אהל ישרים.

ת"ח על תשורה זו, ובפרט בימים אלו אשר כדברי חז"ל על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי, שלא ברכו בתורה תחלה (ב"מ פה, א) וידוע פירוש הב"ח בזה (לטור או"ח סי' מ"ז) דברים נפלאים הכי עמוקים, ונקודתם, על הכרח לימוד פנימיות התורה, אשר עי"ז באים לדרך חיים תוכחת מוסר (כמבואר בארוכה בקונטרס עץ החיים לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע) לימוד חכמה (חכמתו ורצונו של הקב"ה היא תורתנו הק') ומוסר (פנימיותה כנ"ל).

והרי ענין ימים אלו, זכרון החורבן, לעורר לבטל סיבת החורבן ולקרב הגאולה והבנין, גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו יבוא ויגאלנו בעגלא דידן.

והרי גם הגאולה תלוי' בלימוד פנימיות התורה, וכמבואר בכ"מ בארוכה (הובאו בקונטרס עץ החיים הנ"ל) מיוסד על הקדמת הרח"ו לשער ההקדמות ע"פ מ"ש בכ"מ בזהר ובתקוני זהר.

ולפלא קצת שלא הזכיר זה (ככל הדרוש) בשער הגאולה בספר אהל ישרים הנ"ל.

בכבוד ובברכה ולבשו"ט מביאת מבשר טוב שאז יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים.

ז'תשכא

הר"י: קצין, ברוקלין.