ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשכג

ב"ה, י"א מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

מרת העניא תחי'

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב,

נעם לי לקרות בו ר"פ מפעולותי' בשבועות האחרונים דשנת לימוד שעברה, בביה"ס אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר בקרית גת. והתקוה שבתוככי כללות סגל המורים-ות דהרשת התייעצו איך להחזיק קשר עם התלמידים-ות במשך החופש הארוך.

והתועלת גדולה שבזה - בודאי למותר להאריך בה.

לכתבה לענין זמן קביעות החתונה - יהי רצון שאיך שיחליטו יהי' בשעה טובה ומוצלחת.

בברכה לבשו"ט בענינים הפרטים והכללים, ובקשר עם יום הולדתה - לשנת הצלחה בכל.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

במענה לשאלתה - צדקת המעשר תפריש מחציתה לביה"ס הרשת,

ומחציתה - לשאר צדקות (בעצמה, או ע"י אבי' שי')

ז'תשכג

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 433.

מרת העניא תחי': שמוטקין (ערענטריי).