ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשכה

ב"ה, ט"ו מנ"א, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום י"א מנ"א.

ובעמדנו בט"ו באב, שאמרו רז"ל לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכו',

ומטעמים שהם הפכים - הפכים בנוגע להזמן וגם בנוגע להתוכן, בנוגע להזמן:

- שכלו בו מתי מדבר, שזהו ט"ו באב לחודש הלבנה - שאז הלבנה במילואה, כסיפור רז"ל בזה,

שתשש כחה של חמה, שזהו ט"ו באב לחדש החמה דוקא.

ועד"ז בתוכן: יום שפסקו מלכרות עצים למערכה כי מתחילים הם להתליע, שניתנו הרוגי ביתר לקבורה - ענינים שבחורבן,

ויום שהותרו שבטים כו', דעליית כל שבטי ישראל לרגל וכו' - ענינים שבבנין,

וכהמסקנא בסוגית הש"ס: מכאן ואילך דמוסיף יוסיף, שמוסיפין לילות על הימים לעסוק בתורה ויוסיף חיים על חייו -

יהי רצון שבקרוב ממש יקוים היעוד שיהפכו עניני חורבן לעניני בנין, וכמש"נ והפכתי אבלם לששון,

עד כי יאמרו בני ישראל אודך ה' כי אנפת בי, שההודאה היא גם על כי אנפת,

כי - ישוב אפך ותנחמני, נחמה בכפלים, נחמה מצד עצמה ואפך אשר נהפך לנחמה,

וכמעלת בעלי תשובה על צדיקים גמורים, אשר בע"ת יש להם זכיות כפשוטם וגם זדונות שנהפכו לזכיות וגם עבודתם - בכפלים: הי' רגיל לקרות דף אחד יקרא ב' דפים,

ומיום ט"ו בחדש - מילוי הלבנה, דקיימא סיהרא באשלמותא - נבוא בעגלא דידן למילוי כל עניני בני ישראל, שהם עתידים להתחדש כמותה, מילוי בשלימות, בגאולתנו האמתית והשלימה.

בברכה לבשו"ט בכלל ובפרט

מ. שניאורסאהן

ז'תשכה

נדפס בלקו"ש ח"ד ע' 1338. טופס דומה נשלח לכמה.

והפכתי אבלם: ראה ילקוט ירמי' רמז רנט. רשימות הצמח צדק לאיכה ע' 26.

נחמה בכפלים: איכה רבה ספ"א.

הי' רגיל: ויק"ר פכ"ה. אגרת התשובה לרבנו הזקן ספ"ט.

סיהרא באשלמותא: ראה שו"ע יו"ד סקע"ט ס"ב.