ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשכו

ב"ה, ט"ו מנחם אב, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ צנמ"ס הרא"י שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א מנ"א, ואמת נכון הדבר שבעתו נתקבלו ספריו. ואת כת"ר רוב הסליחה, שעוד לא נשלח האישור, כי כדרכי במילי דחביבותא - ספרים וחדו"ת, קורא הנני בהם עכ"פ בחפזה, וכרגיל בכגון דא ברצוני לצרף להאישור איזו הערות, וע"פ מאמר חז"ל בזה, מעכב הנני שילוחם עד שתהי' הזדמנות שני' לעבור עליהם עכ"פ פעם שני'. ולפעמים מתעכב הדבר ומתקיים דבר המשנה, אל תאמר לכשאפנה אשנה וכו'. וככל הדברים האלה קרה בנוגע להנ"ל, וכנ"ל אתו רוב הסליחה...

ז'תשכו

נכתבה בתחלת טופס האגרת הקודמת.

הרא"י: ניימרק, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ט ב'תרפט, ובהנסמן בהערות שם.