ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשכח

ב"ה, י"ח מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים הלל

שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ו באב עם המצורף אליו, בו שואל אודות זמן יציאת השבת במוצש"ק.

והנה אינו שוה בכל המדינות ובכל חדשי השנה ולכן צריך להתדבר בזה עם מורי הוראה בישראל בפאריז וסביבותי' אלה שיש להם ידיעה בהלכתא רבתא זו.

ולדעת בדיוק זמן נץ החמה שקיעת החמה בפועל, יש לראות הלוח היו"ל מטעם החברה האוסטרונומית דצרפת, שהרי מומחים הם במקצוע זה ונאמנים, אלא שהם מציינים שקיעת החמה בפועל, שלא תמיד הוא שקיעת החמה ע"פ שו"ע, ואכמ"ל.

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ז'תשכח

מו"ה חיים הלל: אזימוב, פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'כה, ובהנסמן בהערות שם.