ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשל

ב"ה, כ"א מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי, בו כותב אודות ענין הלבושים.

ולפלא הספק שלו בזה, בה בשעה שמביא גם במכתבו מאמרי חז"ל וגם פסקי דינים המחייבים את הענין, וראה ג"כ שו"ת אדמו"ר הצמח צדק חלק יו"ד סי' צ"א (והשמטה להנ"ל בסוף שער המילואים שם), מיוסד על הכתוב (צפני' א, ח).

ולהערה שלו מהכתוב בלקו"ד בפירוש מאמר חז"ל שלא שינו את לבושם, דשייך זה לזקן ופיאות - פשוט שהנ"ל הוא נוסף על האמור, דאין מאמר זה יוצא מידי פשוטו, לבושים ממש, לבושים חיצונים.

התקוה חזקה שיש לו קביעות עתים בלימוד פנימיות התורה ולא עוד אלא שמוסיף בזה מזמן לזמן כמו שנצטוינו להעלות בקדש.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ז'תשל

בלקו"ד: ח"ג תו, א.