ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשלב

ב"ה, כ"ב מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ג וכ' מנ"א והקודמיו עם המצורף אליהם, וכבקשתו עונה הנני מבלי לחכות על התור.

בקשר עם קביעות זמן החתונה, הקדמה בכגון זה היא נכונה כמובן, ואיך שיחליטו יהי' בשעה טובה ומוצלחת בכל הפרטים.

לכתבו אודות שושבין, שיש סברא ע"ד פלוני, ולאידך גיסא יש לו טעם להיפך, ובמקום חשש שאז יהי' עלבון מצדם של פ'.

ובכגון דא ובפרט כשמעורב ענין שנוגע בכבוד בן ובת ישראל מוסיפין על הזוג שושבין, ז.א. שמסתובבים ג' זוגות, וכלפי שמיא גליא מי הם שתי זוגות השושבין, ומטעם הנ"ל מובן שכל זה צריך להעשות מבלי הדגשה.

בברכה לבשו"ט וכן בענינים הכללים.