ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשלג

[כ"ד מנ"א תשכ"א]

לפלא שאין ממנו כל ידיעות בהנוגע להסתדרותו בעניני פרנסה, והרי גם זה מציווי תורתנו תורת חיים, אשר על האדם להתעסק בעניני פרנסה בעשי' בפועל, ולא עוד אלא שאמרו במכילתא שהציווי הוא מעין מצות עשה, ועיין קונטרס ומעין פרק כ"ה איך שמוכרח עשי' דוקא בעולמנו, עולם העשי'. וכיון שמוכרח הדבר בודאי שניתנו הכחות והאפשריות על זה [שזהו עוד מגדיל יותר הכרח העשי' בפועל, שלא ישארו אפשריות אלו לבטלה ח"ו], ותקותי ששורותי אלה תספיקנה לעוררו על דבר כל האמור, ושיעשה בזה במרץ הדרוש. ואקצר ואחכה לבשו"ט בזה, ויהי רצון שתהיינה בהקדם.

ובודאי למותר להאריך, שבהאמור לעיל ובכלל בחיי האדם הישראלי - צריכים להיות בסדר מסודר, שזהו דוקא הנהגה דקדושה [משא"כ בלעומת זה שאין סדר וחשבון וכו'], כוונתי סדר בכל הענינים, בקימה מהשינה, לימודים בתורה נגלה וחסידות, אכילה ושתי' וכו'. ובזה כמובן ועיקר בעניני היחסים בבית, שהרי גדול השלום שבין איש לאשתו, שאז שכינה שרוי' ביניהם.

ז'תשלג

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 437.