ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשלד

ב"ה, כ"ה מנ"א, תשכ"א

ברוקלין.

מר אליעזר שי'

שלום וברכה!

הנני מסגיר בזה מה שהו"ל לאחרונה, אשר תקותי שיענין את כ'. - ואפילו אם אין זה בשטח פעולתו באופן ישיר, אבל סו"ס הלא כל עניני העולם קשורים זה בזה, שהרי האחדות נמשכת מלמעלה מעלה עד למטה מטה,

שיסוד אמונתנו - ה' אחד, הוא הבורא את העולם, על מנת שגם בו ימשיכו את האחדות, וכפירוש רבנו הזקן עה"כ גוי אחד בארץ, גוי הממשיך האחדות גם בענינים ארציים.

והרי זוהי גם כן נקודה הפנימית שתורתנו מדגשת במיוחד ענין השלום והאחדות, ועד שאמרו חז"ל, גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם.

מזמן לזמן מרגיש הנני תודה במיוחד להרב א. ח. גליצנשטיין שי' בעד הודיעו אותי ממצב בריאות כ', ויה"ר שתהי' רפו"ק.

וכמנהג בני ישראל לסיים מענינא דיומא, שמתקרבים אנו לראש חדש אלול, חדש הרחמים והרצון, ובפרט ע"פ רבנו הזקן, שאלול ר"ת אני לדודי ודודי לי, שהמלך נמצא בשדה (לקו"ת ד"ה אני לדודי לב, ב),

יהי רצון שלמרות ההשתדלות בימים אלו לפרד הלבבות ולרחק אפילו קרובים, יתקרבו כל בני ישראל, בכל מקום שהם, אחד לאחד

ובסגנון המסורתי, יעשו כולם אגודה אחת לעבדו ית' בלבב שלם,

וכדרישת תורת החסידות - מתוך שמחה וטוב לבב.

בכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן

ז'תשלד

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 494 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מר אליעזר: שטיינמן, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תרסו, ובהנסמן בהערות שם.

שאינו דומה: ראה ר"ה כו, רע"א. לקו"ת ר"פ ואתחנן.

ההשתדלות בימים אלו: ראה לעיל אגרת ז'תשכד.