ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תשלה

ב"ה, מוצש"ק פ' ראה, ר"ח אלול, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

ובעמדנו בראש חדש אלול, הוא חדש הרחמים והרצון,

יהי רצון שיהי' כענין תחלת וראש פרשת השבוע דאזלינן מינה: ראה אנכי נותן לפניכם היום,

שכל תיבה מחמשת התיבות - ענין שלם בפני עצמו הוא:

ראה: אופן העבודה - בבחי' ראי' (שאינו דומה שמיעה לראי').

אנכי: הכח והעזר על זה ניתנים מאנכי, אנכי מי שאנכי - בחי' דלא אתפס בשם ולא אתרמיז בשום אות וקוצא כלל.

נותן: הכח והעזר בא בנתינה, דהנותן בעין יפה נותן.

לפניכם: שהנתינה היא באופן שיכנס ויוקלט בפנימיות.

היום: שבכל יום ויום, כל הנ"ל נעשה מחדש.

וכל זה בא בשני סוגי עבודה:

ברכה: בהקו דועשה טוב, מצות עשה.

וקללה: בהקו דסור מרע, מצות לא תעשה.

שעל ידי כל האמור לעיל מתחילים בר"ח אלול ימי רצון

כימים הראשונים ומתרצה הקב"ה לישראל בשמחה ובלב שלם, ונכתבים ונחתמים לשנה טובה ומתוקה.

בברכת כוח"ט

מ. שניאורסאהן

ז'תשלה

נדפסה בלקו"ש ח"ב ע' 696. טופס דומה נשלח לכמה.

בחי' דלא: לקו"ת פנחס פ, ב. וראה זח"ג יא, א.

בנתינה: ראה לקו"ת ר"פ האזינו. אור התורה בראשית טז, ב.

לפניכם: ראה עירובין נד, ב. תורה אור ר"פ משפטים.

היום: ראה ספרי דברים ו, ו.

ימי רצון: ראה לקו"ת רד"ה אני לדודי ודודי לי (לב, א).

ונתרצה הקב"ה: רש"י שמות לג, יא.